Badanie losów absolwentów

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie prowadzi badania losów zawodowych absolwentów.Badaniem objęci są absolwenci wszystkich kierunków studiów zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, począwszy od roku akademickiego 2007/2008. Badanie jest realizowane po trzech i pięciu latach od ukończenia studiów, przeprowadzane jest techniką sondażową z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety.  Celem badania jest poznanie sytuacji absolwentów na rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia. Uzyskane w toku badania informacje pozwalają dostosowywać ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania pod kątem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

Człowiek - najlepsza inwestycja